Khenchen Konchog Gyaltshen Rinpoche

Shamtha & Vipasanna

Khenchen Konchog Gyaltshen Rinpoche
Vajrayana: Drikung Kagyu
English
MP3

  1. Meditation - :30 (7.1M)
  2. Meditation - :19 (4.5M)

Notes
Meditation instructions.

Copyright: 1 Privacy Level: Archive Date: 2011-01-02