(Bardo Intro & Prayers) Ngn n Soi Sng Con ܩng Gii Thot Kinh Nht Tng Da Trn Hܧng Dn V Ci Trung-GiI

Other
Vajrayana: Drikung Kagyu
Vietnamese
PDF

  1. Introduction - 8p (103K)
  2. Prayers - 6p (107K)

Notes
Ngn n Soi Sng Con ܩng Gii Thot Kinh Nht Tng Da Trn Hܧng Dn V Ci Trung-GiI. Nguyn Tc: i S Tsele Natsog Rangdrol Mike Dickman chuyn t Tng-ng qua Anh-ng Tm Bo n chuyn t Anh-ng qua ViOEt-ng, vit li gii thiOEu v ch thch

Copyright: 1 Privacy Level: Archive Date: 2011-01-01